VAV International School
Chrysalis Day

Student creativity

VAV International School
Talent Xibit

Talents Show

VAV International School
Youth Fest

Youth Fest

VAV International School
Sports Day

Sports Day

VAV International School
Celebrations

Celebrations

VAV International School
Classroom Activities

Classroom Activities

VAV International School
Extra Curricular Activities

Extra Curricular Activities

VAV International School
Kutty Cop

Kutty Cop

VAV International School
Yoga Day

Yoga Day